" ขณะนี้มีเหล่ามิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัทฯไปหลอกผู้เสียหายให้โอนเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการกู้เงิน ซึ่งบริษัท ขอชี้แจงว่าเราไม่มีนโยบายเก็บเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าใดๆ จากลูกค้า ทั้งสิ้น หากท่านพบมีผู้แอบอ้างเรียกเงินล่วงหน้า อย่าได้หลงเชื่อโอนเงินเด็ดขาด และแจ้งบริษัททันที ที่เบอร์ 089-7825416 "
นาฬิกา
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu112:DataDetail1

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

  • ลูกค้า                              :  มุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ  ที่ดีมีคุณภาพ  ด้วยความเป็นธรรม และรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ
  • ผู้ถือหุ้น                           :  มุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี เหมาะสมและมั่นคง
  • พนักงาน                         : สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและคุณธรรมรวมทั้ง ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ
  • พันธมิตรและคู่ค้า          :  ปฏิบัติต่อพันธมิตร และคู่ค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
  • สังคมและสิ่งแวดล้อม   :  ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การกำกับดูแลกิจการ    :  ยึดมั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by mackale.com